Regulamin usług hostingowych Cenobitz.com

Regulamin usług hostingowych Cenobitz.com Marketing Internetowy

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Cenobitz.com Marketing Internetowy, opublikowanych na stronie Cenobitz.com, Cenobitz.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 01 stycznia 2012 roku.
2. Każdorazowe wykupienie usługi hostingowej, serwerów, utrzymania stron oferowanej przez Cenobitz.com oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług.
4. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę Cenobitz.com zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez Cenobitz.com.
6. Cenobitz.com zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7. Cenobitz.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, emailem o zaistniałych zmianach.
8. Użytkownik rejestrując się na Cenobitz.com lub na Cenobitz.pl wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną od Cenobitz.com które dotyczą tylko i wyłącznie abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Cenobitz.com

§2 Cenobitz.com definitywnie zabrania:

1. prób złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty,
2. zmieniania nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę,
3. ingerencji w usługi jakiegokolwiek użytkownika, komputera lub sieci bez jego woli,
4. używania lub dystrybuowanie narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.,
5. nadmiernego transferu danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS),
6. wysyłania niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu),
7. nadmiernego przeciążania serwerów, działania na szkodę innych użytkowników
8. odsprzedaży jakichkolwiek aspektów związanych z usługami i serwisem ISP, lub rzeczy do których nie posiada się zezwoleń lub zgody właściciela

§3 Płatności

1. Za korzystanie z usług oferowanych na stronie Cenobitz.com oraz Cenobitz.pl pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy z góry.
2. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (30dni) Jeśli abonent korzystający z usług nie poinformuje 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, firma Cenobitz.com dostarczy dokumenty potrzebne do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego 7dni przed zakończeniem ważności usługi drogą elektroniczną.
3. Cenobitz.com zastrzega sobie prawo do usuwania kont przed upływem okresu testowego, o ile konto zostało stworzone po raz kolejny po usunięciu, wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub nie przestrzegania regulaminu.
4. Abonent oświadcza, że wie jakie ograniczenia dotyczą wykupionej przez niego usługi, oraz jest świadom, że jeśli je przekroczy (np.: miesięczny transfer) będzie musiał pokryć dodatkowe koszty (w sytuacji w której będzie chciał zwiększyć limit).
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie zawieszana. Jeżeli w terminie 7dni od zawieszenia usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez Cenobitz.com Marketing Internetowy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne utracone dane.
6. Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów z usługami realizowanymi do końca okresu rozliczeniowego.
7. Cenobitz.com przywróci świadczenie usługi po jej zawieszeniu najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Świadczenie usługi nie może być przywrócone po terminie 7 dni od zawieszenia z uwagi na §3 pkt. 5.
8. Abonent wykupując usługę na okres który wybrał podczas zamówienia i opłacił z góry deklaruje automatycznie się do korzystania z usługi przez ten okres czasu a Cenobitz.com do świadczenia przez ten czas usługi.

§4 Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Cenobitz.com nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2. W przypadku nie przestrzegania przez abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Cenobitz.com ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
3. W dniu rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług a jego dane przechowywane na serwerze zostają usunięte.
4. Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem jej ważności na jaki została usługa opłacona nie powoduje zwrotów kosztów ze strony Cenobitz.com

§5 Odpowiedzialność

1. Cenobitz.com dołoży wszelkich starań aby utrzymać określone gwarancje które udzielana dla danej oferty. W przypadku niedotrzymania terminów (SLA dla danej usługi) i za brak możliwości dostępu do serwera z winy Cenobitz.com, Cenobitz.com zobowiązuje się do udzielanie rekompensaty w postaci przedłużenia usługi, o czas niedostępności usługi z winy Cenobitz.com lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Cenobitz.com a Usługobiorcą.
2. Cenobitz.com zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc gdy przerwa w dostępie do usługi z winy Cenobitz.com wyniesie ponad okres 1 dnia (24 godziny).
3. Wszystkie usługi oferowane przez Cenobitz.com powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent. Cenobitz.com nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów, oraz przechowywane dane i informacje.
5. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
6. Odsprzedawanie całej usługi wykupionej od Cenobitz.com na abonenta osobom trzecim bez informowania nas o tym fakcie jest zabronione.
7. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto za świadczone przez siebie usługi i aktualność danych osobowych / rejestrowych.
8. Cenobitz.com nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen), podane dane użytkownika, spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Cenobitz.com.
9. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
10. Cenobitz.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11. Cenobitz.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
12. Cenobitz.com dostarcza usługi hostingowe, serwery dedykowane, vps i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze i sposób wykorzystywania ich przez Abonenta.
13. Cenobitz.com wykonuje kopie danych serwerów VPS i kont hostingu www co 24 godziny jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się. W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko Cenobitz.com.
14. Cenobitz.com zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
15. Cenobitz.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera Abonenta wynikające z błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów i błędy w skryptach lub w przypadku spowodowania awarii przez czynniki poza kontrolą Cenobitz.com .
16. Cenobitz.com nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
17. Cenobitz.com nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Cenobitz.com, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§6 Pomoc techniczna

1. Cenobitz.com gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacją, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w Cenobitz.com
2. Cenobitz.com gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe bądź przez system TICKETÓW systemu wsparcia dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 24godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Cenobitz.pl i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek zostały spełniony klient musi podać identyfikator klienta lub numer inny numer identyfikacyjny nadany przez Cenobitz.com np. login serwera, nr rachunku oraz szczegółowy opis problemu.

§7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Cenobitz.com i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Cenobitz.com powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź na adres biura: Cenobitz.com Marketing Internetowy, ul. Stasia 4, 91-604 Łódź.
3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa firmy zgłaszającej reklamacje, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikując usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14dniu od zdarzenia.
5. Cenobitz.com dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w przeciągu 14dni o jej otrzymania.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.